Management

Director
Prof.ing. Stoian Preda Tatiana

 • conduce sedintele consiliului de administratie
 • coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi a întregului personal;
 • semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre consiliul de administratie;
 • intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor consiliului de administratie;
 • desemneaza ca secretar al consiliului de administratie o persoana din randul personalului didactic din unitatea de invatamant care nu este membru in consiliul de administratie, cu acordul persoanei desemnate;
 • colaboreaza cu secretarul consiliului de administratie in privinta redactarii documentelor necesare desfasurarii sedintelor, convocarii membrilor/observatorilor/invitatilor si comunicarii hotararilor adoptate, in conditiile legii;
 • verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membri, observatori, invitati) au semnat procesul-verbal de sedinta;
 • răspunde de gospodărirea bazei tehnico-materiale a şcolii;
 • răspunde de realizarea planului de şcolarizare;
 • răspunde de respectarea Regulamentului de ordine interioară;
 • răspunde de îndeplinirea planului managerial al şcolii;
 • răspunde de investiţii, dotări şi reparaţii curente;
 • organizează şi controlează desfăşurarea examenului de bacalaureat;
 • organizează şi controlează înscrierea în clasa a – IX-a liceu;
 • răspunde de organizarea, normarea şi salarizarea personalului didactic al şcolii;
 • răspunde de încadrarea personalului didactic al şcolii;
 • răspunde de mişcarea elevilor(transferări, retrageri, exmatriculări);
 • îndeplineşte atribuţii stabilite prin regulament şi metodologie elaborate de MEN

Director Adjunct

Prof. Diaconescu Adrian

 

 • răspunde de buna funcţionare a activităţii din şcoală ( grafic de practică la liceu, graficul de încărcare la ateliere, repartizarea sălilor de clasă în şcoală)
 • responsabil al comisiei pentru întocmirea orarului şcolii;
 • răspunde de aplicarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;
 • răspunde de încadrarea personalului didactic al şcolii;
 • urmăreşte pregătirea elevilor de la clasele terminale;
 • organizează şi controlează desfăşurarea examenelor de absolvire la LICEU şi ŞCOALĂ PROFESIONALĂ;
 • îndeplineşte atribuţii stabilite prin regulament si metodologie elaborate de MEN;
 • răspunde de întreaga activitate instructiv educativă pe perioada absenţei directorului din unitatea de învăţământ

Consiliul de administratie

Stoian Preda Tatiana Presedinte
Diaconescu Adrian director adjunct – membru
Cănuţă Constantin profesor – membru
Nicolae Gherghina profesor – membru
Mureşan Georgeta profesor – membru
Telescu Violeta profesor – membru
Dragomir Diana profesor – secretar
 Anghel Maria reprezentant Primarăria Costeşti
 Grigore BarbuGheorghe Alexandru

Voicu Nicoleta

reprezentant al Consiliului Local Costeştireprezentant al Consiliului Local Costeşti

reprezentant al Consiliului Local Costeşti

Mirică DumitraGănţoi Flori reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilorreprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor
 Linţoiu Claudia reprezentant al Consiliului Şcolar al elevilor,clasa a XII – a C
 Ionescu Dumitru profesor – observator – reprezentant sindicat FSI Spiru Hare
 Anca Maria profesor – observator – reprezentant sindicat SIPA Muntenia