Management

Director
Prof.ing. Stoian Preda Tatiana

 • conduce sedintele consiliului de administratie
 • coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi a întregului personal;
 • semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre consiliul de administratie;
 • intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor consiliului de administratie;
 • desemneaza ca secretar al consiliului de administratie o persoana din randul personalului didactic din unitatea de invatamant care nu este membru in consiliul de administratie, cu acordul persoanei desemnate;
 • colaboreaza cu secretarul consiliului de administratie in privinta redactarii documentelor necesare desfasurarii sedintelor, convocarii membrilor/observatorilor/invitatilor si comunicarii hotararilor adoptate, in conditiile legii;
 • verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membri, observatori, invitati) au semnat procesul-verbal de sedinta;
 • răspunde de gospodărirea bazei tehnico-materiale a şcolii;
 • răspunde de realizarea planului de şcolarizare;
 • răspunde de respectarea Regulamentului de ordine interioară;
 • răspunde de îndeplinirea planului managerial al şcolii;
 • răspunde de investiţii, dotări şi reparaţii curente;
 • organizează şi controlează desfăşurarea examenului de bacalaureat;
 • organizează şi controlează înscrierea în clasa a – IX-a liceu;
 • răspunde de organizarea, normarea şi salarizarea personalului didactic al şcolii;
 • răspunde de încadrarea personalului didactic al şcolii;
 • răspunde de mişcarea elevilor(transferări, retrageri, exmatriculări);
 • îndeplineşte atribuţii stabilite prin regulament şi metodologie elaborate de MEN

 

Consiliul de administratie

Stoian Preda Tatiana Presedinte
Cănuţă Constantin profesor – membru
Telescu Violeta profesor – membru
Nicolae Gherghina profesor – membru
Dragomir Diana profesor – secretar
Anghel Maria reprezentant Primarăria Costeşti
Grigore Barbu reprezentant al Consiliului Local Costeşti
 Ionescu Dumitru profesor – observator – reprezentant sindicat FSI Spiru Hare
 Anca Maria profesor – observator – reprezentant sindicat SIPA Muntenia